کارشناسان فرهنگی
نام و نام خانوادگی
سمت
شماره تلفن
مکان
خانم سکینه کاشفی
کارشناس فرهنگی
تلفن مستقیم :
تلفنخانه :       36222255
داخلی :277
ساختمان مسجد طبقه دوم
خانم ترابی
کارشناس فرهنگی
تلفن مستقیم :
تلفنخانه :       36222255
داخلی :281
ساختمان مسجد طبقه دوم
آقای کریمی
کارپرداز فرهنگی
تلفن مستقیم :
تلفنخانه :       36222255
داخلی : 279
ساختمان مسجد طبقه دوم
بيشتر