شاهد و ایثارگر
نام و نام خانوادگی
سمت
شماره تلفن
مکان
خانم زینب همتی
مسئول شاهد و ایثارگر
تلفن مستقیم :
تلفنخانه :       36222255
داخلی : 193   
ساختمان فجر طبقه همکف
اتاق 111
بيشتر