اطلاعیه ها
شنبه 22 ارديبهشت 1397 امتحان پایان ترم درس آزمایشگاه فیزیک امتحان پایان ترم درس آزمایشگاه فیزیک یک ( مکانیک) کلیه گروه ها در روز چهارشنبه مورخ 09/03/1397 در ساعت 9 الی 11 در ساختمان قلم برگزار می گردد /


امتحان پایان ترم درس آزمایشگاه فیزیک دو( الکتریسته و مغناطیس) کلیه گروه ها در روز چهارشنبه مورخ 09/03/1397 در ساعت  11 الی 13 در ساختمان قلم برگزار می گردد /
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر