آموزش
 
اطلاعیه مهم های امتحانات 
اطلاعیه شماره 1
اطلاعیه شماره 2
اطلاعیه شماره 3 جهت مشاهده شماره صندلی ابتدا فایل را دانلود  و بعد  شماره دانشجویی را جستجو کنید .


جهت مشاهده شماره صندلی امتحان کاغذی در تاریخ   97/10/13اینجا کلیک کنید . 
جهت مشاهده شماره صندلی امتحان بدون  کاغذ در تاریخ  97/10/13 اینجا کلیک کنید . 


جهت مشاهده شماره صندلی امتحان کاغذی در تاریخ   97/10/15 اینجا کلیک کنید . 
جهت مشاهده شماره صندلی امتحان بدون  کاغذ در تاریخ  97/10/15 اینجا کلیک کنید . 

جهت مشاهده شماره صندلی امتحان کاغذی در تاریخ   97/10/16 اینجا کلیک کنید . 
جهت مشاهده شماره صندلی امتحان بدون  کاغذ در تاریخ  97/10/16 اینجا کلیک کنید . 

جهت مشاهده شماره صندلی امتحان کاغذی در تاریخ   97/10/17 اینجا کلیک کنید . 
جهت مشاهده شماره صندلی امتحان بدون  کاغذ در تاریخ  97/10/17 اینجا کلیک کنید . 

جهت مشاهده شماره صندلی امتحان کاغذی در تاریخ   97/10/18 اینجا کلیک کنید . 
جهت مشاهده شماره صندلی امتحان بدون  کاغذ در تاریخ  97/10/18 اینجا کلیک کنید . 
 
 
امتیاز دهی