اطلاعیه برگزیده
1398/3/18 شنبه
شماره صندلی امتحانات
شماره صندلی امتحانات

.

جهت مشاهده شماره صندلی خود ابتدا فایل رو دانلود کرده و سپس  شماره دانشجویی خود را جستجو کنید .


جهت مشاهده شماره صندلی روز 18 خرداد آزمون کتبی اینجا کلیک کنید . 
جهت مشاهده شماره صندلی روز 18 خرداد آزمون الکترونیکی  اینجا کلیک کنید . جهت مشاهده شماره صندلی روز 19 خرداد آزمون کتبی اینجا کلیک کنید . 
جهت مشاهده شماره صندلی روز 19 خرداد آزمون الکترونیکی  اینجا کلیک کنید . 


جهت مشاهده شماره صندلی روز 20 خرداد آزمون کتبی اینجا کلیک کنید . 
جهت مشاهده شماره صندلی روز 20 خرداد آزمون الکترونیکی  اینجا کلیک کنید . جهت مشاهده شماره صندلی روز 21 خرداد آزمون کتبی اینجا کلیک کنید . 
جهت مشاهده شماره صندلی روز 21 خرداد آزمون الکترونیکی  اینجا کلیک کنید . جهت مشاهده شماره صندلی روز 22 خرداد آزمون کتبی اینجا کلیک کنید . 
جهت مشاهده شماره صندلی روز 22 خرداد آزمون الکترونیکی  اینجا کلیک کنید . جهت مشاهده شماره صندلی روز 25 خرداد آزمون کتبی اینجا کلیک کنید . 
جهت مشاهده شماره صندلی روز 25 خرداد آزمون الکترونیکی  اینجا کلیک کنید . جهت مشاهده شماره صندلی روز 26 خرداد آزمون کتبی اینجا کلیک کنید . 
جهت مشاهده شماره صندلی روز 26 خرداد آزمون الکترونیکی  اینجا کلیک کنید . جهت مشاهده شماره صندلی روز 27 خرداد آزمون کتبی اینجا کلیک کنید . 
جهت مشاهده شماره صندلی روز 27 خرداد آزمون الکترونیکی  اینجا کلیک کنید . جهت مشاهده شماره صندلی روز 28 خرداد آزمون کتبی اینجا کلیک کنید . 
جهت مشاهده شماره صندلی روز 28 خرداد آزمون الکترونیکی  اینجا کلیک کنید . 


جهت مشاهده شماره صندلی روز 29 خرداد آزمون کتبی اینجا کلیک کنید . 
جهت مشاهده شماره صندلی روز 29 خرداد آزمون الکترونیکی  اینجا کلیک کنید . جهت مشاهده شماره صندلی روز 30 خرداد آزمون کتبی اینجا کلیک کنید . 
جهت مشاهده شماره صندلی روز 30 خرداد آزمون الکترونیکی  اینجا کلیک کنید . جهت مشاهده شماره صندلی روز 1  تیر  آزمون کتبی اینجا کلیک کنید . 
جهت مشاهده شماره صندلی روز 1  تیر  آزمون الکترونیکی  اینجا کلیک کنید . جهت مشاهده شماره صندلی روز 2  تیر  آزمون کتبی اینجا کلیک کنید . 
جهت مشاهده شماره صندلی روز 2  تیر  آزمون الکترونیکی  اینجا کلیک کنید . 

جهت مشاهده شماره صندلی روز 3  تیر  آزمون کتبی اینجا کلیک کنید . 
جهت مشاهده شماره صندلی روز 3  تیر  آزمون الکترونیکی  اینجا کلیک کنید . 

جهت مشاهده شماره صندلی روز 4  تیر  آزمون کتبی اینجا کلیک کنید . 
جهت مشاهده شماره صندلی روز 4  تیر  آزمون الکترونیکی  اینجا کلیک کنید . 

جهت مشاهده شماره صندلی روز 5  تیر  آزمون کتبی اینجا کلیک کنید . 
جهت مشاهده شماره صندلی روز 5  تیر  آزمون الکترونیکی  اینجا کلیک کنید . 


جهت مشاهده شماره صندلی روز 6  تیر  آزمون کتبی اینجا کلیک کنید . 
جهت مشاهده شماره صندلی روز 6  تیر  آزمون الکترونیکی  اینجا کلیک کنید . 


جهت مشاهده شماره صندلی روز 9  تیر  آزمون کتبی اینجا کلیک کنید . 
جهت مشاهده شماره صندلی روز 9  تیر  آزمون الکترونیکی  اینجا کلیک کنید . 

جهت مشاهده شماره صندلی روز 10  تیر  آزمون کتبی اینجا کلیک کنید . 
جهت مشاهده شماره صندلی روز 10  تیر  آزمون الکترونیکی  اینجا کلیک کنید . 


 

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
نسخه قابل چاپ