اخبار
1397/9/10 شنبه
بازديد تخصصي دانشجويان دانشگاه پيام نور شيراز از پروژه‌هاي شهرداري شيراز

.

تور تخصصي بازديد از پروژه هاي عمراني خدماتي شهرداري شيراز براي دانشجويان بيمه و عمران برگزار شد. اين تور تخصصي به منظور آشنايي بيشتر دانشجويان با فعاليت هاي عمران، فرهنگي و خدماتي شهرداري براي 50 نفر از دانشجويان دانشگاه هاي فاطميه و پيام نور برگزار شد. در اين برنامه دو پروژه پل سه سطحي جواديه و كارخانه آسفالت شهرداري مورد بازديد دانشجويان قرار گرفت كه مديران پروژه هاي يادشده به صورت تخصصي بازديدكنندگان را در ارتباط با مديريت ريسك، انواع بيمه ها و قراردادهاي مجري بر پروژه ها و منابع انساني و همچنين چگونگي اجراي و ارزيابي پروژه، نحوه محاسبه، مديريت منابع و... آموزش دادند. يكي از اهداف برگزاري تورهاي تخصصي شهروندي آشنايي دانشجويان با ابعاد ناشناخته فعاليت هاي عمراني ازجمله نحوه تملك، به كارگيري نيرو، راه اندازي كارگاه، استقرار واحد بهداشت، ايمني و محيط زيست (HSE) و مديريت ريسك است. ازآنجاكه اجرا و مديريت پروژه هاي مختلف ازجمله پروژه هاي ساختماني و عمراني، داراي موارد مبهم و ناشناخته فراواني است، شهرداري شيراز در كنار ارائه اطلاعات از نحوه چگونگي كار، زمان افتتاح و بهره برداري پروژه ها، اهداف اجراي آن ها و نحوه اختصاص اعتبار از طريق برگزاري اين تورها ابعاد ناشناخته پروژه ها را نيز براي مخاطبان خاص خود مطرح مي كند.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
نسخه قابل چاپ