مسئول آموزش مجازی
نام و نام خانوادگی
سمت
شماره تلفن
مکان
آقای رحیم زارع
مسئول آموزش  مجازی
تلفن مستقیم : 36222248
تلفنخانه :       36222255
داخلی : 215
ساختمان غدیر طبقه اول
بيشتر