کارشناس نهاد رهبری
نام و نام خانوادگی
سمت
شماره تلفن
مکان
آقای مرتضی منصوری
کارشناس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
تلفنخانه :       36222255
داخلی :227
ساختمان غدیر طبقه همکف
بيشتر