اطلاعیه ها
يكشنبه 12 اسفند 1397 آخرين مهلت انتخاب دروس الكترونيكي ويژه دانشجويان كارشناسي و ارشد دانشجويان با رعايت ضوابط مربوط تا پايان زمان حذف و اضافه نسبت به انتخاب دروس الكترونيكي اقدام نمايند. شايان ذكر است انتخاب دروس الكترونيكي به دلايل زير بعد از زمان مذكور و از طريق پردازش ''اصلاح نمره و درس'' امكانپذير نمي باشد بنا بر اين در خصوص مكاتبات اخذ دروس الكترونيكي پس از زمان حذف و اضافه، اقدامي صورت نمي گيرد.
انتقال اطلاعات دانشجو به سامانه مديريت يادگيري الكترونيكي(LMS) امكانپذير نيست و دانشجو نمي تواند از سامانه مذكور استفاده نمايد. دانشجوياني كه پس از زمان حذف و اضافه نسبت به اخذ درس الكترونيكي اقدام مي كنند در كلاس هاي الكترونيكي عضو نخواهند شد بنابر اين ارتباطي با استاد درس نيز نخواهند داشت.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر