اخبار
1398/7/7 يكشنبه
نتصاب جناب آقاي دكتر محمد قربانزاده به سمت دبير انجمن پاورليفتينگ و ورزشهاي قدرتي دانشگاه پيام نور از سوي جناب آقاي دكتر نصيرزاده مديركل تربيت بدني دانشگاه پيام نور كشور
نتصاب جناب آقاي دكتر محمد قربانزاده به سمت دبير انجمن پاورليفتينگ و ورزشهاي قدرتي دانشگاه پيام نور از سوي جناب آقاي دكتر نصيرزاده مديركل تربيت بدني دانشگاه پيام نور كشور

.

با حكم مدير كل تربيت بدني دانشگاه پيام نور كشور، دكتر محمدقربان زاده عضو هيئت علمي دانشگاه پيام نور فارس به عنوان دبير انجمن پاورليفتينگ و ورزشهاي قدرتي دانشگاه پيام نور كشور منصوب شد.
به گزارش روابط عمومي دانشگاه پيام نور استان فارس، دكتر قربان زاده قهرماني پرس سينه قدرتي وپاورليفتينگ استاني وكشوري در كارنامه ورزشي خود دارد.
وي استاديار گروه حقوق دانشگاه پيام نورشيراز، عضوشوراي ورزش دانشگاه پيام نور فارس و مسول كميته انضباطي هيات بدنسازي وپرورش اندام فارس نيز مي باشد.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
نسخه قابل چاپ