تحصیلات تکمیلی
1399/6/18 سه‌شنبه
آخرین فرصت دفاع در ترم تابستان
آخرین فرصت دفاع در ترم تابستان
احتراما به اطلاع دانشجویان مقطع تحصیلات تکمیلی میرساند؛ آخرین فرصت دفاع در ترم تابستان، تاریخ 31/06/99 است. متقاضیان دفاع از پایاننامه میبایست دو هفته قبل از تاریخ احتمالی دفاع مدارك ذیل را به دفتر تحصیلات تکمیلی ارائه دهند.
مدارك دفاع از پایان نامه: 1 (فرم اعلام کفایت. 2 (فرم وضعیت تحصیلی .3 (فرم پنج جلسه شرکت در جلسات دفاع. 4 (مقاله و مستندات چاپ آن،5 (گزارش همانند جویی از سایت ایرانداك (حداکثر 30 درصد) 6 .(در صورت توزیع پرسشنامه؛ گواهی توزیع پرسشنامه از سازمان مورد مطالعه.

تمامی حقوق برای دانشگاه پیام نور محفوظ می باشد .

www.pnu.ac.ir