اخبار
جلسه جذب حداكثري دانشجو با حضور رياست و معاون و مديران استاني با مديران مركز شيراز
استقبال از دانشجويان ورودي جديد با اهداء شاخه گل
دانشجويان دانشگاه پيام نور شيراز در آيين رسمي بازگشايي دانشگاه‌هاي استان فارس شركت كردند
حضور گسترده دانشگاهيان پيام نور فارس در آيين بازگشايي دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي استان فارس در شيراز
دانشجويان دانشگاه پيام نور شيراز از كهنه سربازان مدافع وطن تجليل كردند