برنامه ریزی
1394/11/13 سه‌شنبه
کارشناسان برنامه ریزی
نام و نام خانوادگی
رشته ها
مکان
تلفن تماس
خانم سالاری
علوم تربیتی
الهیات و معارف اسلامی(تمام گرایشها)
روانشناسی
راهنمایی و مشاوره
امور تربیتی
آموزش دینی و عربی
آموزش و پرورش ابتدایی
تربیت معلم قران کریم
ساختمان قلم طبقه همکف
اتاق 117
تلفن مستقیم:
تلفنخانه:   36222255   
داخلی:     298
 
خانم رجبی
زبان وادبیات فارسی
علوم اجتماعی(پژوهشگری علوم اجتماعی)
علوم ارتباطات اجتماعی(2گرایش)
تربیت بدنی و علوم ورزشی(خواهران و برادران)
علوم ورزشی(2گرایش)
طبقه دوم ورزشگاه
تلفن مستقیم:
تلفنخانه:   36222255   
داخلی: 244   
خانم نعمت الهی
حسابداری
مدیریت بازرگانی(چندبخشی)
مدیریت جهانگردی(چندبخشی)
مدیریت صنعتی(چندبخشی)
مدیریت دولتی(چندبخشی)
علوم اقتصادی(نظری)چندبخشی
ساختمان قلم طبقه همکف
اتاق 117
تلفن مستقیم:
تلفنخانه:   36222255   
داخلی:     160
آقای حسینی فر
مهندسی مدیریت اجرائی
مهندسی صنایع (چندبخشی)
مهندسی فناوری اطلاعات(چندبخشی)
مهندسی کامپوترو علوم کامپیوتر
مهندسی کامپیوتر(نرم افزار)کاردانی
مهندسی عمران
مهندسی مدیریت پروژه
 
ساختمان قلم طبقه همکف
اتاق 118
تلفن مستقیم:
تلفنخانه:   36222255   
داخلی:     164
آقای عباس خسروی
مهندسی مکانیک گرایش حرارت و سیالات
مهندسی متالوژی و مواد-متالوژی صنعتی
مهندسی هوافضا
مهندسی خودرو
مهندسی شیمی
مهندسی نفت
 
ساختمتن قلم طبقه همکف
اتاق 106
تلفن مستقیم:
تلفنخانه:   36222255   
داخلی:     186
خانم گنجوری
هنراسلامی(تمام گرایشها)
کتابت ونگارگری(تمام گرایشها)
مرمت بناهای تاریخی
مهندسی شهرسازی
عکاسی
مهندسی معماری
ساختمان قلم طبقه همکف
اتاق 116
تلفن مستقیم:
تلفنخانه:   36222255   
داخلی:     183
خانم موذنی
شیمی(کاربردی)
ریاضی(تمام گرایشها)
فیزیک(تمام گرایشها)
مهندسی کشاورزی(تمام گرایشها)
آمار
آمارو کاربردها
زیست شناسی گرایش عمومی
زمین شناسی
آموزش حرفه و فن
آموزش ریاضی
آموزش علوم تجربی
مهندسی تولیدات دامی(ناپیوسته)
ساختمان قلم طبقه همکف
اتاق 116
تلفن مستقیم:
تلفنخانه:   36222255   
داخلی:     184
 
بيشتر