تحصیلات تکمیلی
1394/11/13 سه‌شنبه
نام و نام خانوادگی
سمت
شماره تلفن
مکان
تلفن مستقیم : 36222264
تلفنخانه :       36222255
داخلی : 219
ساختمان غدیر طبقه همکف
آقای مسعود عباسی فارسی
کارشناس تحصیلات تکمیلی مقطع ارشد
(آموزش علوم پایه)
تلفن مستقیم : 36222264
تلفنخانه :      36222255
داخلی :219
ساختمان غدیر طبقه همکف
خانم مهین نصرت آبادی
کارشناس تحصیلات تکمیلی مقطع ارشد
(علوم انسانی
و فنی و مهندسی)
تلفن مستقیم :
تلفنخانه :       36222255
داخلی :295
ساختمان غدیر طبقه همکف
خانم شهره شهاب
 
 
کارشناس فارغ التحصیلی تحصیلات تکمیلی
تلفن مستقیم :
تلفنخانه :       36222255
داخلی :213
 
 
ساختمان غدیر طبقه همکف
خانم زهرا امید
کارشناس فارغ التحصیلی تحصیلات تکمیلی
تلفن مستقیم : 36222252
تلفنخانه :       36222255
داخلی :213
ساختمان غدیر طبقه همکف
 
آقای امیر اکبری
تلفن مستقیم :
تلفنخانه :       36222255
داخلی : 295
ساختمان غدیر طبقه همکف
تلفن مستقیم :
تلفنخانه :       36222255
داخلی : 295
ساختمان غدیر طبقه همکف
 
بيشتر