رئیس اداری
1394/11/17 شنبه
نام و نام خانوادگی
سمت
شماره تلفن
مکان
آقای شهرام فضلی
رئیس امور اداری
تلفن مستقیم : 36222288
تلفنخانه :       36222255
داخلی :116
ساختمان فجر طبقه اول
اتاق 216
بيشتر