کارشناسان اداری
1394/11/17 شنبه
نام و نام خانوادگی
سمت
شماره تلفن
مکان
آقای محمد مروت
کارشناس امور اداری
تلفن مستقیم : 36222287
تلفنخانه :       36222255
داخلی :126
ساختمان فجر طبقه اول
اتاق 212
آقای رحیم کریمی
کارشناس امور اداری
تلفن مستقیم :
تلفنخانه :       36222255
داخلی :122
ساختمان فجر طبقه اول
اتاق 212
بيشتر