مسئول تاسیسات
1394/11/17 شنبه
نام و نام خانوادگی
سمت
شماره تلفن
مکان
آقای اسماعیل سلیمانی زاده
مسئول تاسیسات
تلفن مستقیم :
تلفنخانه :   36222255
داخلی: 130
ساختمان فجر طبقه اول
اتاق 215
بيشتر