مسئول فناوری اطلاعات
1394/11/18 یکشنبه
نام و نام خانوادگی
سمت
شماره تلفن
مکان
آقای عباس عباسی
رییس اداره فناوری اطلاعات
تلفن مستقیم : 36222289
تلفنخانه :       36222255
داخلی :117
ساختمان فجر طبقه اول اتاق 202
بيشتر