مسئول حراست
نام و نام خانوادگی
سمت
شماره تلفن
مکان
آقای محمد صادق ایزد پناه
مسئول  حراست
تلفن مستقیم : 36222281
تلفنخانه :       36222255
داخلی :145
ساختمان فجر طبقه اول
اتاق 214
بيشتر