کارشناسان فرهنگی
1394/11/24 شنبه
نام و نام خانوادگی
سمت
شماره تلفن
مکان
خانم دهقانی
 
کارشناس فرهنگی
تلفن مستقیم :
تلفنخانه :       36222255
داخلی :277
ساختمان مسجد طبقه دوم
کارشناس فرهنگی
تلفن مستقیم :
تلفنخانه :       36222255
داخلی :281
ساختمان مسجد طبقه دوم
کارپرداز فرهنگی
تلفن مستقیم :
تلفنخانه :       36222255
داخلی : 279
ساختمان مسجد طبقه دوم
بيشتر