مدیریت کلاسها
1394/11/24 شنبه
نام و نام خانوادگی
سمت
شماره تلفن
مکان
آقای علیرضا دانش پرور
مدیریت کلاس هاساختمان  اندیشه
تلفن مستقیم :36222261
تلفنخانه :      36222255
داخلی :296
ساختمان اندیشه طبقه اول
آقای مهدی حامدی پور
مدیریت کلاس ها ساختمان  اندیشه
تلفن مستقیم :36222261
تلفنخانه :      36222255
داخلی : 296
ساختمان اندیشه طبقه اول
آقای محمد شجاعی
مدیریت کلاس هاساختمان قلم
تلفن مستقیم :36222296
تلفنخانه :      36222255
داخلی : 211
ساختمان قلم طبقه دوم
آقای محمد سرمد
مدیریت کلاس ها ساختمان قلم
تلفن مستقیم :36222296
تلفنخانه :      36222255
داخلی : 211
ساختمان قلم طبقه دوم
بيشتر