آزمایشگاه
1394/11/24 شنبه
 
نام و نام خانوادگی
سمت
شماره تلفن
مکان
آقای جلال جعفری
مسئول  آزمایشگاه
تلفن مستقیم : 36222291
تلفنخانه :      36222255
داخلی :212
ساختمان قلم طبقه همکف
آقای حسین رضویه
کارشناس آزمایشگاه
تلفن مستقیم : 36222291
تلفنخانه :       36222255
داخلی : 212
ساختمان قلم طبقه همکف
آقای مهدی عباسی
کارشناس آزمایشگاه
تلفن مستقیم : 36222291
تلفنخانه :       36222255
داخلی : 212
ساختمان قلم طبقه همکف
بيشتر