1394/6/3 سه‌شنبهتلفن گویا دانشگاه : 36222255


دانلود شماره تلفن های مستقیم و داخلی دانشگاه پیام نور مرکز شیرازارتباط پیامکی با ریاست دانشگاه : 30008900622267


نظرات - انتقادات - پیشنهادات : 36222267


سامانه پیامکی روابط عمومی : 30004572آدرس دانشگاه :شیراز-شهرک گلستان - بلوار علامه دهخدا- خیابان پیام نور -دانشگاه پیام نورمرکز  شیراز - کد پستی(73111-71893)
صندوق پستی : 5-718986موقیت مکانی روی گوگل مپ
View Shiraz Payam Noor University in Google Maps