تلفن گویا دانشگاه : 36222255

دانلود شماره تلفن های مستقیم و داخلی دانشگاه پیام نور مرکز شیراز


ارتباط پیامکی با ریاست دانشگاه : 30008900622267


نظرات - انتقادات - پیشنهادات : 36222267


سامانه پیامکی روابط عمومی : 30004572


آدرس پست الکترونیکی : shiraz.fars.pnu@gmail.com


آدرس دانشگاه :شیراز-شهرک گلستان - بلوار علامه دهخدا- خیابان پیام نور -دانشگاه پیام نورمرکز  شیراز - کد پستی(73111-71893)
صندوق پستی : 5-718986موقیت مکانی روی گوگل مپ
View Shiraz Payam Noor University in Google Maps