1394/7/5 یکشنبه

استاد گرامی

به اطلاع می رساند با توجه به بروزرسانی سیستم کارگاههای کامپیوتر، جهت نصب برنامه های مورد نیاز، سی دی نصب برنامه به همراه شماره کارگاه مورد نظر را حداکثر تا تاریخ 10/7/94 تحویل واحد انفورماتیک یا مدیریت کلاس ها دهید.

ضمناً بعد از تاریخ فوق هیچ گونه نصب یا آپدیت صورت نمی گیرد.

با تشکر