تحصیلات تکمیلی
1399/6/30 یکشنبه
تمدید مهلت دفاع از پایان نامه/رساله دانشجویان دانشگاه پیام نور
تمدید مهلت دفاع از پایان نامه/رساله دانشجویان دانشگاه پیام نور

.

بنابراعلام معاونت آموزشي دانشگاه با موافقت هيئت رئيسه دانشگاه پيام نور، با توجه به شرايط ناشي از كرونا و به منظور مساعدت با دانشجوياني كه در مرحله انجام پايان نامه/ رساله هستند و در مهلت تعيين شده قبلي براي دوره تابستان 99-1398 موفق به دفاع از پايان نامه/رساله نمي شوند، مهلت دفاع در دوره مزبور تا تاريخ 30/07/1399 تمديد مي شود.
بنابراعلام معاونت آموزشي دانشگاه با موافقت هيئت رئيسه دانشگاه پيام نور، با توجه به شرايط ناشي از كرونا و به منظور مساعدت با دانشجوياني كه در مرحله انجام پايان نامه/ رساله هستند و در مهلت تعيين شده قبلي براي دوره تابستان 99-1398 موفق به دفاع از پايان نامه/رساله نمي شوند، مهلت دفاع در دوره مزبور تا تاريخ 30/07/1399 تمديد مي شود.
 

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر